Om VJH / Forenings vedtægter

Forenings vedtægter

Vedtægter for Vestjysk hestevelfærd.
D. 6 Maj 2013.
§ 1
Foreningens navn er "Foreningen Vestjysk hestevelfærd". Foreningens hjemsted er Hinnumvej 17, 7200 Grindsted.
§ 2
Foreningens formål er:
At hjælpe ejere eller modtage heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et godt hesteliv
At arbejde for hestevelfærd. At udbrede kendskab til heste gennem information og undervisning i hestens
naturlige adfærd og hestens velbefindelse, for at sikre hesteforståelse og sikkerhed for såvel børn som voksne
At arbejde for nedlæggelse af hestemarkeder
At arbejde for forbud af langtidstransporter af levende slagtedyr
§ 3
Foreningen kan af sine midler yde særlig støtte til vestjysk hestevelfærd.
§ 4
Alle der har lyst og interesse i at støtte foreningen kan blive medlem.
§ 5
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
§ 6
Udmeldelse af foreningen kan ske til den 1. januar efter mindst en måneds forudgående opsigelse. Et medlem kan på
forslag fra bestyrelsen ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen.
§ 7
Foreningens midler er medlemskontingent, gaver, fonde og sponsorater.
§ 8
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler selv
posterne som formand og næstformand.
§ 9
Bestyrelsen består af 5 ledelsesmedlemmer, der alle udpeges demokratisk. Ledelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad
gangen. Evt. suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ledelsesmedlemmerne og suppleanterne kan genvælges.
Beslutninger kan kun træffes med tilstedeværelse af min. 3 af ledelsesmedlemmerne. Der afholdes min. 1
bestyrelsesmøde om året.
§10
Kun foreningens formand kan hæfte og forpligtige foreningen.
§ 11
Foreningen betaler opstaldningsplads til vestjysk hestevelfærd v/Charlotte Hagedorn.
§ 12
Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor og skal henligge på foreningens kontor til
eftersyn for foreningens medlemmer mindst 8 dage inden den ordinære generalforsamling.
§ 13
foreningen er en almendelig forening (ikke erhvervsdrivende)
§ 14
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel på nettet.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest en uge, før mødet finder sted.
§15
Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue mellem en eller flere almen velgørende foreninger i Danmark,
der har godkendelse efter ligningslovens § 8A og/eller §12, stk. 3.
Bestyrelsen indstiller i forbindelse med forslaget til opløsning af foreningen, hvorledes formuen skal fordeles.
Dato: Dato:
___________________________ _____________________________
Charlotte Hagedorn                        Kirstine Nyander


___________________________ _____________________________
Anja Pedersen                                Gut Svendsen

Dato:                                                Dato:
___________________________ ___________________________
 Kommer snart
Vestjysk Hestevelfærd